Commit 7ebccea4 authored by jixjoaiv's avatar jixjoaiv

Fixes

parent 31fb3722
{"version":3,"sources":["styles/_layout.scss","styles/_main.scss"],"names":[],"mappings":"AAAA;EACE;IAEI,qBAAa;IAAb,qBAAa;IAAb,cAAa;IACb,oBAAe;IAAf,gBAAe;IACf,2BAAoB;IAApB,wBAAoB;IAApB,qBAAoB,EAcrB;IAlBH;MAOM,qBAAa;MAAb,qBAAa;MAAb,cAAa;MACb,6BAAsB;MAAtB,8BAAsB;MAAtB,2BAAsB;MAAtB,uBAAsB;MACtB,0BAA8B;MAA9B,uBAA8B;MAA9B,+BAA8B;MAC9B,mBAAkB;MAClB,mBAAkB;MAClB,WAAU,EAKX;MAjBL;QAeQ,YAAW,EACZ,EAAA;;ACjBT;;EAIM,mBAAkB;EAClB,mBAAkB,EACnB;;AAIL;EAEI,0BAAyB;EACzB,wCAA+B;EAA/B,gCAA+B,EAChC;;AAJH;EAQI,YAAW;EACX,sBAAqB,EAWtB;EApBH;IAcM,sBAAqB,EAKtB;IAnBL;MAYQ,eAAc,EACf;IAbP;MAgBQ,0BAAyB;MACzB,wCAA+B;MAA/B,gCAA+B,EAChC;;AAlBP;EAsBI,eAAc;EACd,iBAAgB,EACjB;;AAxBH;EA0BI,iBAAgB;EAChB,YAAW;EACX,iBAAgB,EACjB;;AA7BH;EA+BI,aAAY,EAKb;EApCH;IAiCM,UAAS;IACT,iBAAgB,EACjB;;AAnCL;EAsCI,aAAY;EACZ,kBAAiB,EAClB","file":"../product_commerce_styles.css","sourcesContent":["@media screen and (min-width: 674px) {\n .view-products-commerce {\n > .view-content {\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n align-items: stretch;\n > div {\n //float: left;\n display: flex;\n flex-direction: column;\n justify-content: space-between;\n margin-bottom: 2em;\n text-align: center;\n width: 25%;\n\n &:nth-child(4n+1) {\n clear: left;\n }\n }\n }\n }\n}\n",".products--grid,\n.view-categories {\n > .view-content {\n .views-row {\n margin-bottom: 2em;\n text-align: center;\n }\n }\n}\n\n.commerce-product {\n .image-style-product-in-card {\n border: 1px solid #e1e1e1;\n box-shadow: 1px 1px 3px #000000;\n }\n .field--name-body {\n }\n .field--name-field-product-images {\n float: left;\n margin: 0 20px 20px 0;\n .field__item {\n &:first-child {\n display: block;\n }\n display: inline-block;\n img {\n border: 1px solid #e1e1e1;\n box-shadow: 1px 1px 3px #000000;\n }\n }\n }\n .field--name-field-product-price {\n margin: 40px 0;\n font-size: 1.8em;\n }\n .field--name-price {\n font-size: 1.4em;\n float: left;\n padding-top: 5px;\n }\n .field--name-variations {\n float: right;\n .form-actions {\n margin: 0;\n font-size: 1.3em;\n }\n }\n .field--name-body {\n clear: right;\n padding-top: 20px;\n }\n}\n"]}
\ No newline at end of file
{"version":3,"sources":["styles/_layout.scss","styles/_main.scss","product_commerce_styles.css"],"names":[],"mappings":"AAAA,MAAA,CAAA,MAAA,MAAA,SAAA,EAAA,KAAA;EACE,uBAAA,GAAA,aAAA,CAAA;IAEI,OAAA,EAAA,WAAa;IAAb,OAAA,EAAA,WAAa;IAAb,OAAA,EAAA,IAAa;IACb,aAAA,EAAA,IAAe;IAAf,SAAA,EAAA,IAAe;IACf,iBAAA,EAAA,OAAoB;IAApB,cAAA,EAAA,OAAoB;IAApB,WAAA,EAAA,OAAoB,GAAA;EAJxB,uBAAA,GAAA,aAAA,GAAA,GAAA,CAAA;IAOM,OAAA,EAAA,WAAa;IAAb,OAAA,EAAA,WAAa;IAAb,OAAA,EAAA,IAAa;IACb,kBAAA,EAAA,QAAsB;IAAtB,qBAAA,EAAA,MAAsB;IAAtB,kBAAA,EAAA,MAAsB;IAAtB,cAAA,EAAA,MAAsB;IACtB,gBAAA,EAAA,OAA8B;IAA9B,aAAA,EAAA,OAA8B;IAA9B,eAAA,EAAA,aAA8B;IAC9B,aAAA,EAAA,GAAkB;IAClB,UAAA,EAAA,MAAkB;IAClB,KAAA,EAAA,GAAU,GAAA;EAZhB,uBAAA,GAAA,aAAA,GAAA,GAAA,UAAA,CAAA,IAAA,EAAA;IAeQ,KAAA,EAAA,IAAW,GAAA;;AChBrB,eAAA,GAAA,aAAA,CAAA,UAAA;AC4BA,gBAAgB,GAAG,aAAa,CAAC,UAAU,CAAC;EDxBtC,aAAA,EAAA,GAAkB;EAClB,UAAA,EAAA,MAAkB,GAAA;;AAKxB,iBAAA,CAAA,4BAAA,CAAA;EAEI,MAAA,EAAA,iBAAyB;EACzB,kBAAA,EAAA,mBAA+B;EAA/B,UAAA,EAAA,mBAA+B,GAAA;;AAHnC,iBAAA,CAAA,iCAAA,CAAA;EAQI,KAAA,EAAA,IAAW;EACX,MAAA,EAAA,aAAqB,GAAA;;AATzB,iBAAA,CAAA,iCAAA,CAAA,YAAA,CAAA;EAcM,OAAA,EAAA,YAAqB,GAAA;;AAd3B,iBAAA,CAAA,iCAAA,CAAA,YAAA,YAAA,CAAA;EAYQ,OAAA,EAAA,KAAc,GAAA;;AAZtB,iBAAA,CAAA,iCAAA,CAAA,YAAA,CAAA,GAAA,CAAA;EAgBQ,MAAA,EAAA,iBAAyB;EACzB,kBAAA,EAAA,mBAA+B;EAA/B,UAAA,EAAA,mBAA+B,GAAA;;AAjBvC,iBAAA,CAAA,gCAAA,CAAA;EAsBI,MAAA,EAAA,MAAc;EACd,SAAA,EAAA,KAAgB,GAAA;;AAvBpB,iBAAA,CAAA,kBAAA,CAAA;EA0BI,SAAA,EAAA,KAAgB;EAChB,WAAA,EAAA,GAAgB,GAAA;;AA3BpB,iBAAA,CAAA,uBAAA,CAAA,aAAA,CAAA;EA+BM,MAAA,EAAA,CAAS;EACT,SAAA,EAAA,KAAgB,GAAA;;AAhCtB,iBAAA,CAAA,iBAAA,CAAA;EAoCI,KAAA,EAAA,KAAY;EACZ,WAAA,EAAA,IAAiB,GAAA","file":"../product_commerce_styles.css","sourcesContent":["@media screen and (min-width: 674px) {\n .view-products-commerce {\n > .view-content {\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n align-items: stretch;\n > div {\n //float: left;\n display: flex;\n flex-direction: column;\n justify-content: space-between;\n margin-bottom: 2em;\n text-align: center;\n width: 25%;\n\n &:nth-child(4n+1) {\n clear: left;\n }\n }\n }\n }\n}\n",".products--grid,\n.view-categories {\n > .view-content {\n .views-row {\n margin-bottom: 2em;\n text-align: center;\n }\n }\n}\n\n.commerce-product {\n .image-style-product-in-card {\n border: 1px solid #e1e1e1;\n box-shadow: 1px 1px 3px #000000;\n }\n .field--name-body {\n }\n .field--name-field-product-images {\n float: left;\n margin: 0 20px 20px 0;\n .field__item {\n &:first-child {\n display: block;\n }\n display: inline-block;\n img {\n border: 1px solid #e1e1e1;\n box-shadow: 1px 1px 3px #000000;\n }\n }\n }\n .field--name-field-product-price {\n margin: 40px 0;\n font-size: 1.8em;\n }\n .field--name-price {\n font-size: 1.4em;\n padding-top: 5px;\n }\n .field--name-variations {\n .form-actions {\n margin: 0;\n font-size: 1.3em;\n }\n }\n .field--name-body {\n clear: right;\n padding-top: 20px;\n }\n}\n","@media screen and (min-width: 674px) {\n .view-products-commerce > .view-content {\n display: -webkit-box;\n display: -ms-flexbox;\n display: flex;\n -ms-flex-wrap: wrap;\n flex-wrap: wrap;\n -webkit-box-align: stretch;\n -ms-flex-align: stretch;\n align-items: stretch; }\n .view-products-commerce > .view-content > div {\n display: -webkit-box;\n display: -ms-flexbox;\n display: flex;\n -webkit-box-orient: vertical;\n -webkit-box-direction: normal;\n -ms-flex-direction: column;\n flex-direction: column;\n -webkit-box-pack: justify;\n -ms-flex-pack: justify;\n justify-content: space-between;\n margin-bottom: 2em;\n text-align: center;\n width: 25%; }\n .view-products-commerce > .view-content > div:nth-child(4n+1) {\n clear: left; } }\n\n.products--grid > .view-content .views-row,\n.view-categories > .view-content .views-row {\n margin-bottom: 2em;\n text-align: center; }\n\n.commerce-product .image-style-product-in-card {\n border: 1px solid #e1e1e1;\n -webkit-box-shadow: 1px 1px 3px #000000;\n box-shadow: 1px 1px 3px #000000; }\n\n.commerce-product .field--name-field-product-images {\n float: left;\n margin: 0 20px 20px 0; }\n .commerce-product .field--name-field-product-images .field__item {\n display: inline-block; }\n .commerce-product .field--name-field-product-images .field__item:first-child {\n display: block; }\n .commerce-product .field--name-field-product-images .field__item img {\n border: 1px solid #e1e1e1;\n -webkit-box-shadow: 1px 1px 3px #000000;\n box-shadow: 1px 1px 3px #000000; }\n\n.commerce-product .field--name-field-product-price {\n margin: 40px 0;\n font-size: 1.8em; }\n\n.commerce-product .field--name-price {\n font-size: 1.4em;\n padding-top: 5px; }\n\n.commerce-product .field--name-variations .form-actions {\n margin: 0;\n font-size: 1.3em; }\n\n.commerce-product .field--name-body {\n clear: right;\n padding-top: 20px; }\n"]}
\ No newline at end of file
......@@ -8,22 +8,22 @@
-webkit-box-align: stretch;
-ms-flex-align: stretch;
align-items: stretch; }
.view-products-commerce > .view-content > div {
display: -webkit-box;
display: -ms-flexbox;
display: flex;
-webkit-box-orient: vertical;
-webkit-box-direction: normal;
-ms-flex-direction: column;
flex-direction: column;
-webkit-box-pack: justify;
-ms-flex-pack: justify;
justify-content: space-between;
margin-bottom: 2em;
text-align: center;
width: 25%; }
.view-products-commerce > .view-content > div:nth-child(4n+1) {
clear: left; } }
.view-products-commerce > .view-content > div {
display: -webkit-box;
display: -ms-flexbox;
display: flex;
-webkit-box-orient: vertical;
-webkit-box-direction: normal;
-ms-flex-direction: column;
flex-direction: column;
-webkit-box-pack: justify;
-ms-flex-pack: justify;
justify-content: space-between;
margin-bottom: 2em;
text-align: center;
width: 25%; }
.view-products-commerce > .view-content > div:nth-child(4n+1) {
clear: left; } }
.products--grid > .view-content .views-row,
.view-categories > .view-content .views-row {
......@@ -38,14 +38,17 @@
.commerce-product .field--name-field-product-images {
float: left;
margin: 0 20px 20px 0; }
.commerce-product .field--name-field-product-images .field__item {
display: inline-block; }
.commerce-product .field--name-field-product-images .field__item:first-child {
display: block; }
.commerce-product .field--name-field-product-images .field__item img {
border: 1px solid #e1e1e1;
-webkit-box-shadow: 1px 1px 3px #000000;
box-shadow: 1px 1px 3px #000000; }
.commerce-product .field--name-field-product-images .field__item {
display: inline-block; }
.commerce-product .field--name-field-product-images .field__item:first-child {
display: block; }
.commerce-product .field--name-field-product-images .field__item img {
border: 1px solid #e1e1e1;
-webkit-box-shadow: 1px 1px 3px #000000;
box-shadow: 1px 1px 3px #000000; }
.commerce-product .field--name-field-product-price {
margin: 40px 0;
......@@ -53,14 +56,11 @@
.commerce-product .field--name-price {
font-size: 1.4em;
float: left;
padding-top: 5px; }
.commerce-product .field--name-variations {
float: right; }
.commerce-product .field--name-variations .form-actions {
margin: 0;
font-size: 1.3em; }
.commerce-product .field--name-variations .form-actions {
margin: 0;
font-size: 1.3em; }
.commerce-product .field--name-body {
clear: right;
......
@media (min-width: 50em) {
.view-products > .view-content > div,
.view-categories > .view-content > div {
float: left;
margin-bottom: 2em;
text-align: center;
width: 20%; }
.view-products > .view-content > div:nth-child(5n+1),
.view-categories > .view-content > div:nth-child(5n+1) {
clear: left; } }
.products--grid > .view-content .views-row,
.view-categories > .view-content .views-row {
margin-bottom: 2em;
text-align: center; }
.node--type-product .image-style-product-in-card {
border: 1px solid #e1e1e1;
-webkit-box-shadow: 1px 1px 3px #000000;
box-shadow: 1px 1px 3px #000000; }
.node--type-product .field--name-field-product-images {
float: left;
margin: 0 20px 20px 0; }
.node--type-product .field--name-field-product-images .field__item {
display: inline-block; }
.node--type-product .field--name-field-product-images .field__item:first-child {
display: block; }
.node--type-product .field--name-field-product-images .field__item img {
border: 1px solid #e1e1e1;
-webkit-box-shadow: 1px 1px 3px #000000;
box-shadow: 1px 1px 3px #000000; }
.node--type-product .field--name-field-product-price {
margin: 40px 0;
font-size: 1.8em; }
/*# sourceMappingURL=maps/product_styles.css.map */
......@@ -35,11 +35,9 @@
}
.field--name-price {
font-size: 1.4em;
float: left;
padding-top: 5px;
}
.field--name-variations {
float: right;
.form-actions {
margin: 0;
font-size: 1.3em;
......
var gulp = require('gulp');
var sass = require('gulp-sass');
var autoprefixer = require('gulp-autoprefixer');
var sourcemaps = require('gulp-sourcemaps');
var livereload = require('gulp-livereload');
var userHome = require('user-home');
'use strict'
const gulp = require("gulp");
const livereload = require('gulp-livereload');
const postcss = require('gulp-postcss');
const sass = require('gulp-sass');
const autoprefixer = require('gulp-autoprefixer');
const sourcemaps = require('gulp-sourcemaps');
const sassGlob = require('gulp-sass-glob');
const plumber = require('gulp-plumber');
const lost = require('lost');
const run = require('gulp-run-command').default;
const fontawesome = require('postcss-font-awesome');
const paths = {
styles: {
// By using styles/**/*.sass we're telling gulp to check all folders for any sass file
src: "assets/scss/**/*.scss",
// Compiled files will end up in whichever folder it's found in (partials are not compiled)
dest: "assets/css",
}
}
gulp.task('sass', function () {
gulp.src('assets/scss/product_commerce_styles.scss')
function scss() {
return gulp
.src(paths.styles.src)
.pipe(sourcemaps.init())
.pipe(sass({
includePaths: [
'./assets/scss/',
userHome + '/www/libraries/susy/language/'
]
}))
.pipe(plumber())
.pipe(sassGlob())
.pipe(sass())
.pipe(postcss([lost(), fontawesome]))
.pipe(autoprefixer({
browsers: ['last 2 versions'],
cascade: false
}))
.pipe(sourcemaps.write('maps'))
.pipe(gulp.dest('./assets/css/'))
});
.pipe(sass.sync().on('error', sass.logError))
.pipe(sourcemaps.write('./maps'))
.pipe(gulp.dest(paths.styles.dest))
.pipe(livereload());
};
gulp.task('default', function () {
function watchFiles() {
livereload.listen();
gulp.start('sass');
gulp.watch('assets/scss/**', function () {
setTimeout(function () {
gulp.start('sass');
}, 200);
});
gulp.watch('assets/css/*.css').on('change', livereload.changed);
});
scss();
gulp.watch(paths.styles.src, gulp.series('scss'));
}
exports.scss = scss;
exports.watch = exports.default = watchFiles;
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment